GDPR

PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

__________________________________________________________________________________

Identifikace správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s., IČ: 27735109, se sídlem Osvobození 25, Slavičín 763 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl O, vložka č. 329 (dále jen „Správce“).

Úvodní informace

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti Správce.

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

Informace o zpracování osobních údajů

Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

  1. pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru:
  1. pokud jste návštěvníci našeho webu:
  1. pokud jste představitelé nebo zaměstnanci našich partnerů nebo dodavatelů:

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 GDPR a to takto:

  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (účel č.1,2);
  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (účel č.3);
  3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, (účel č.4).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

Způsob zpracování osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů se řídí těmito zásadami:

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.

na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány. V případě zpracování založeném na souhlasu může být Subjekt údajů kontaktován Správcem za účelem obnovení jeho souhlasu.

Vaše práva

Dodržujeme zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo sjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu, viz kontakt níže.

Dále máte možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste Správci povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat.  Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit způsobem definovaným v sekci Kontaktujte nás.

Cookies

Cookie je malý datový soubor umístěný ve Vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Cookies mají různé účely a některé mohou obsahovat Vaše osobní data. Na našem webu používáme tzv. technické cookies (PHPSessionID, lang, cookies), které jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek (např. z důvodu responzivního designu). Pro takové cookies není dle stanovisek expertní skupiny WP29 při EU potřeba získat Váš souhlas. Soubory cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Dále využíváme tzv. analytické a reklamní cookies společností:

Tyto cookies používáme pro sledování návštěvnosti, reklamu a analýzu chování návštěvníků webu a jejich přítomnost není pro správnou funkci našich stránek nutná. Pro tyto cookies (viz kapitola Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování, účel č.2) je nutno získat Váš souhlas, který lze dle expertní skupiny WP29 udělit nastavením Vašeho prohlížeče, a to vypnutím cookies třetích stran. Pro zapnutí/vypnutí této vlastnosti vyhledejte nápovědu ke konkrétnímu prohlížeči, návody pro nejčastější prohlížeče najdete např. zde.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti můžete využít následující možnosti:

Změny

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na konci tohoto prohlášení včetně popisu změn. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými naše organizace bude používat Vaše osobní údaje k podstatným změnám, oznámíme Vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme Vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany Vašich osobních údajů.